مطابق ماده ی 20 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری،هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط،رنگ ها و یا بدون آن،به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد،طرح صنعتی است.در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه ی فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد.

طرح صنعتی تنها زمانی که جدید و یا اصیل باشد قابل ثبت است.یک طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد.(ماده 21)
مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود.این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود.لذا،با توجه به بند د ماده 28 قانون،مالک صنعتی می تواند با پرداخت هزینه ی مقرر،درخواست تمدید اعتبار ثبت طرح صنعتی را برای دو دوره پنج ساله ی متوالی دیگر بنماید.درخواست تمدید ثبت،ظرف شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی در هر دوره،به عمل خواهد آمد.
تبصره-در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یاد شده،امکان درخواست آن ظرف مهلت 6 ماه پس از پایان اعتبار ثبت طرح صنعتی،با پرداخت جریمه تاخیر طبق جدول هزینه ها وجود دارد،والا ثبت طرح صنعتی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.