بسته به نوع قرارداد شرط داوری می تواند متغیر باشد اما در قرارداد ها اگر به صورت کلی نگاه کنیم ، شرط داوری پیشهادی ما: کلیه اختلافات راجع به و ناشی از تفسیر و تعبیر و اجرای مفاد قرارداد و اختلافات درباره ی انحلال و بطلان قرارداد و آثار انحلال و بطلان قرارداد حاضر چه…