قدرت اله قدسی

مدیر و وکیل دادگستری

آقای قدرت اله قدسی متولد سال ۱۳۳۵فارغ التحصیل در رشته حقوق در مقطع لیسانس در دانشگاه شهید بهشتی٬ در سال ۱۳۷۷ عضو رسمی خانواده کانون وکلای دادگستری می شود.

قانون کسب و کار 95%
موضوعات ملکی و ثبت 90%
قرارداد نویسی و مساپل مربوط به شرکت ها 90%

حقوقدان

لیسانس حقوق - دانشگاه شهید بهشتی

2000 - 2003

حوزه فعالیت

 • قانون کیفری
 • قانون کیفری
 • قانون کیفری
 • قانون کیفری
 • قانون کیفری
 • قانون کیفری
 • قانون کیفری

عضویت

 • شورای پذیرش دانشکده حقوق
 • شورای پذیرش دانشکده حقوق
 • شورای پذیرش دانشکده حقوق
 • شورای پذیرش دانشکده حقوق
 • شورای پذیرش دانشکده حقوق
 • شورای پذیرش دانشکده حقوق
 • شورای پذیرش دانشکده حقوق
 • شورای پذیرش دانشکده حقوق

افتخارات و جوایز

 • کانون وکلا در آمریکا
 • کانون وکلا در آمریکا
 • کانون وکلا در آمریکا
 • کانون وکلا در آمریکا
 • کانون وکلا در آمریکا
 • کانون وکلا در آمریکا
 • کانون وکلا در آمریکا
 • کانون وکلا در آمریکا